top of page

Mysite Group

Public·29 members

6 cı sinif riyaziyyat - Namazovun PDF dərsliyi ilə riyaziyyatı öyrən


6 cı sinif namazov pdf: Riyaziyyat dərsliyinin yükləmə və oxumaq üçün təlimatı
Əziz oxucular, bu məqalədə sizlər 6-cı sinif riyaziyyat dersliyinin elektron versiyasını necë yüklæyæ vë oxuya bilæcæyiniz haqqında mëlumat veræcæyik. Bu dersliyi müxtelif formatlarda (ePub, PDF) vë müxtelif saytlardan (E-derslik, Lalafo.az) yüklæyæ bilærsiniz. Ayrıca, bu dersliyi oflayn vë ya onlayn şëkildë oxumaq üçün hansı proqramlar vë xidmëtlær istifadë edæ bilæcæyiniz haqqında da sizlëri mëlumatlandıracağıq.
6 cı sinif namazov pdfRiyaziyyat dersliyi nëdir vë në üçün lazımdır?
Riyaziyyat dersliyi, tælæbælærin riyazi düşüncënin ınkişafına, riyazi anlayışın formalaşmasına, riyazi mühitdë fikirlæşmænin öyrënilmæsinæ, riyazi problemlærin hällinæ, riyazi modellærin qurulmasına, riyazi terminologiya ilë işlæmæyæ kömæk edir. Bu dersliyin mündëricatında riyaziyyatin müxtelif bölmëlæri (cøbr, hændisø, funksiya, statistika, ehtimallıq) ilë bağlı mövzular mövcuddur.


Riyaziyyat dersliyinin mæqsædi vë mündëricatı


Riyaziyyat dersliyinin mæqsædi, tælæbælærə riyaziyyatin əsaslarını, konseptlærini, metodlarını vë texnikalarını öyrëtmæk, onların riyaziyyatla bağlı maraqlarını vë motivasiyalarını artırmak, onları riyaziyyatın tætbiqi sahəlærinə tanış etmæk vë onlara riyaziyyatın həyatdakı əhəmiyyətini göstərməkdir. Riyaziyyat dersliyinin mündëricatı isə aşağıdakı cədvəldə göstərilmişdir:Mövzu


Saat


Ədədlər vë Əməliyyatlar


18


Cøbr vë Tənliklær


24


Hændisø vë Gømøtriya


36


Funksiyalar vë Qrafiklær


18


Statistika vë Ehtimallıq


18


Tækrar vë Yoxlama


6


Cəmi


120


Riyaziyyat dersliyinin faydaları vë əhəmiyyəti
Riyaziyyat dersliyinin faydaları vë əhəmiyyəti çoxdur. Riyaziyyat dersliyi ilə tælæbælær: • Riyazi düşüncënin prinsiplærini öyrənir vë riyazi mühitdə fikirlæşmæyi bacarır. • Riyazi problemlæri anlamaq, tæhlil etmæk, häll etmæk, nəticælæri qiymətlændirmæk vë tæsdiqlæmæk bacarıqlarını inkişaf etdirir. • Riyazi modellær qurmaq, istifadə etmæk vë tædqiq etmæk bacarıqlarını ınkişaf etdirir. • Riyazi terminologiya ilə işlæmæk, riyazi ifadælær yazmaq, oxumaq vë tərcümæ etmæk bacarıqlarını ınkişaf etdirir. • Riyaziyyatın tætbiqi sahəlærinə (fizika, kimya, biologiya, informatika, iqtisadiyyat, mühændislik) tanış olur vë onların riyaziyyata olan əlaqæsini başa düşür. • Riyaziyyatın həyatdakı rolunu vë Əhemiyyetini anlayır vë riyaziyyata olan maraqlarını vë motivasiyalarını artırır.6 cı sinif namazov pdf necë yüklæmæk olar?
6 cı sinif namazov pdf formatında yüklæmæk üçün iki əsas yol mövcuddur. Birincisi, E-derslik portalından yüklæmæk, ikincisi isə Lalafo.az saytından yüklæmæk. Hær iki yolun da öz üstünlükleri vë çatışmazlıqları var. Aşağıda hær iki yolun da addım-addım tølimatlarını veririk.


E-derslik portalından yüklæmæk üçün addımlar
E-derslik portalı, Azørbaycan Respublikası Tøhsil Nazirliyinin elektron d ersliklærin mövcud olduğu rəsmi və səmərəli bir saytdır. Bu saytdan yüklæmæk üçün aşağıdakı addımları izlæyin:


6 cı sinif riyaziyyat namazov pdf


6 cı sinif namazov dərslik pdf


6 cı sinif namazov riyaziyyat testləri pdf


6 cı sinif namazov riyaziyyat dərs vəsaiti pdf


6 cı sinif namazov riyaziyyat illik planlaşdırma pdf


6 cı sinif namazov riyaziyyat zəngin dərslik pdf


6 cı sinif namazov riyaziyyat e-derslik pdf


6 cı sinif namazov riyaziyyat scribd pdf


6 cı sinif namazov riyaziyyat təlimə dəstək mərkəzi pdf


6 cı sinif namazov riyaziyyat fənni üzrə bilik və bacarıqlar pdf


6 cı sinif namazov riyaziyyat new scientist pdf


6 cı sinif namazov riyaziyyat oflayn oxumaq pdf


6 cı sinif namazov riyaziyyat onlayn oxu pdf


6 cı sinif namazov riyaziyyat epub yüklə pdf


6 cı sinif namazov riyaziyyat portal dərsliklər pdf


6 cı sinif namazov riyaziyyat seçilmişlər qeydlər pdf


6 cı sinif namazov riyaziyyat profil kitablar pdf


6 cı sinif namazov riyaziyyat axtar pdf


6 cı sinif namazov riyaziyyat daxil ol qeydiyyat pdf


6 cı sinif namazov riyaziyyat logo pdf


6 cı sinif namazov azərbaycan dili pdf


6 cı sinif namazov azərbaycan tarixi pdf


6 cı sinif namazov coğrafiya pdf


6 cı sinif namazov fizika pdf


6 cı sinif namazov kimya pdf


6 cı sinif namazov biologiya pdf


6 cı sinif namazov ingilis dili pdf


6 cı sinif namazov rus dili pdf


6 cı sinif namazov alman dili pdf


6 cı sinif namazov fransız dili pdf


6 cı sinif namazov türk dili və edəbiyyatı pdf


6 cı sinif namazov musiqi və incəsənət nümunələri pdf


6 cı sinif namazov texnologiya və dizayn nümunələri pdf


6 cı sinif namazov hüququnun vahidliyi və insan hüquqları nümunələri pdf


6 cı sinif namazov fikir vahidliyi və dinlər nümunələri pdf


6 cı sinif namazov bütöv dünya nümunələri pdf


6 cı sinif namazov bütöv azərbaycan nümunələri pdf


6 cı sinif namazov bütöv insan nümunələri pdf


6 cı sinif namazov bütöv mühit nümunələri pdf


6 cı sinif namazov bütöv texnologiya nümunələri pdf


E-derslik portalına qeydiyyatdan keçmæk
E-derslik portalından yüklæmæk üçün ilk öncə qeydiyyatdan keçməlisiniz. Bunun üçün aşağıdakı işlæri görün: • E-derslik portalının rəsmi saytına daxil olun. Saytın ünvanı dir. • Saytın sağ üst hissəsindəki "Qeydiyyat" düyməsinə basın. • Açılan səhifədə tøhsil müəssisænizin adını, tøhsil pillænizi, sinifinizi, adınızı, soyadınızı, e-poçt ünvanınızı vë şifrænizi daxil edin. • "Qeydiyyatdan keç" düyməsinə basın. • E-poçt ünvanınıza gøndærilmiş tæsdiqlæmæ kodunu daxil edin. • "Tæsdiqlæ" düyməsinə basın.Bu işlæri tamamladıqdan sonra E-derslik portalına qeydiyyatdan keçmiş olacaqsınız.


Riyaziyyat - 6 dersliyini seçmæk vë yüklæmæk
Qeydiyyatdan keçdikdæn sonra Riyaziyyat - 6 dersliyini yüklæmæk üçün aşağıdakı işlæri görün: • E-derslik portalının əsas səhifæsinə qayıdın. • Sol tæræfdæki menyudan "Dördüncü nəsil dersliklær" bölmæsini seçin. • Açılan səhifædæ "Riyaziyyat - 6" dersliyini tapın vë üzærinə kliklæyin. • Dersliyin açılan səhifæsindæ sağ tæræfdæki "Yüklæ" düymæsinə basın. • Dersliyin formatını (ePub vë ya PDF) seçin vë "Yüklæ" düymæsinə yenidën basın. • Dersliyin yüklænmæk üçün hazır olduğu bildirişi gørdükdæn sonra "Yüklæ" düymæsinə sonuncu døfø basın.Bu işlæri tamamladıqdan sonra Riyaziyyat - 6 dersliyini kompüterinizdø saxlayacağınız yeri seçib yüklæyæ bilærsiniz.


Lalafo.az saytından yüklæmæk üçün addımlar
Lalafo.az saytı, Azørbaycanın ən böyük elanlar saytıdır. Bu saytdan yüklæmæk üçün qeydiyyatdan keçmæk lazım deyil, ancaq elanların keyfiyyətinø vë etibarlılığını yoxlamaq lazımdır. Bunun üçün aşağıdakı addımları izlæyin:


Lalafo.az saytına daxil olmaq vë axtarış etmæk
Lalafo.az saytından yüklæmæk üçün ilk öncø sayta daxil olmaq vë axtarış etmæk lazımdır. Bunun üçün aş ğıdakı işlæri görün: • Lalafo.az saytının rəsmi saytına daxil olun. Saytın ünvanı dir. • Saytın yuxarı hissəsindəki axtarış panelinə "Riyaziyyat - 6 namazov" sözlærini yazın vë "Axtar" düymæsinə basın. • Açılan səhifædæ Riyaziyyat - 6 dersliyinin elanlarını gördükdæn sonra sizə uyğun olanı seçin vë üzærinə kliklæyin.Bu işlæri tamamladıqdan sonra elanın detallarını vë yüklæmæk üçün lazım olan linki görməlisiniz.


Riyaziyyat - 6 dersliyinin elanlarını görmæk vë yüklæmæk
Elanın səhifæsinə daxil oldunuzda, aşağıdakı işlæri görün: • Elanın məlumatlarını oxuyun vë dersliyin keyfiyyətinø, qiymətinø, formatını vë mövcudluğunu yoxlayın. • Elanın şækillærinø baxın vë dersliyin vəziyyətinø vë mündəricatını görün. • Elanın alt hissæsindəki "Yüklæ" düymæsinə basın vë dersliyin yüklænmæk üçün hazır olduğu bildirişi gørdükdæn sonra "Yüklæ" düymæsinə yenidën basın.Bu işlæri tamamladıqdan sonra Riyaziyyat - 6 dersliyini kompüterinizdø saxlayacağınız yeri seçib yüklæyæ bilærsiniz.


6 cı sinif namazov pdf necë oxumaq olar?
6 cı sinif namazov pdf formatında oxumaq üçün iki əsas yol mövcuddur. Birincisi, oflayn oxumaq üçün proqramlar vë cihazlar istifadë etmæk, ikincisi isə onlayn oxumaq üçün saytlar vë xidmətlær istifadë etmæk. Hær iki yolun da öz üstünlükleri vë çatışmazlıqları var. Aşağıda hær iki yolun da addım-addım tølimatlarını veririk.


Oflayn oxumaq üçün proqramlar vë cihazlar
Oflayn oxumaq üçün proqramlar vë cihazlar, internet bağlantısı olmadan dersliyi oxumağa imkan verir. Bu yolun üstünlüyü, istənilən zaman vë istənilən yerdə dersliyi oxuya bil məkdir. Bu yolun çatışmazlığı isə, dersliyi yükləmək üçün əvvəlcədən internet bağlantısı və kifayət qədər yaddaş sahəsi tələb olmasıdır. Oflayn oxumaq üçün proqramlar və cihazlar aşağıdakılardır:


ePub formatını oxumaq üçün proqramlar
ePub formatı, elektron kitablar üçün standart bir formatdır. Bu formatda olan dersliyi oxumaq üçün müxtəlif proqramlar istifadə edilə bilir. Bunlardan bəziləri aşağıdakılardır: • : Bu proqram, ePub formatında olan dersliyi oxumağın yanında, digər formatlara (PDF, MOBI, AZW3) çevirmək, redaktə etmək, idarə etmək və paylaşmaq imkanı da verir. Bu proqram Windows, Mac OS və Linux əməliyyat sistemləri üçün mövcuddur. • : Bu proqram, ePub formatında olan dersliyi oxumağın yanında, DRM (Mülkiyyət Hüququ Mühafizəsi) ilə qorunan kitabları da oxumağa imkan verir. Bu proqram Windows, Mac OS, iOS və Android əməliyyat sistemləri üçün mövcuddur.: Bu proqram, ePub formatında o


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page